Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3     4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Модуль "Бухгалтерия " призначений для ведення облiку господарських операцiй, роботи з первинними документами та для складання бухгалтерської звiтностi. Водночас в програмi "Парус-Предприятие7.11" даний модуль є об'єднуючою ланкою для всiх iнших функцiональних модулiв, що дозволяє програмi працювати злагоджено та органiчно. Вiн дозволяє вести бухгалтерський облiк, використовуючи кiлька планiв рахункiв паралельно, вести кiлькiсний та валютний облiк, а також використовувати рiзнi розрiзи аналiтики при веденнi аналiтичного облiку.
В процесi встановлення програми користувачем здiйснюється самостiйний вибiр модулiв для встановлення. В цiлому охарактеризувати програму можна використовуючи певнi класифiкацiйнi ознаки (табл. 1.2).
Таблиця 1.2. Характеристика програми 'Парус-Предприятие 7.11"
№ з/п
Класифiкацiй-на ознака
Характеристика ознак
I Клас програми
Комплекс пов'язаних АРМ
2 Призначення
Програма для ведення бухгалтерського облiку
3 Група споживачiв
Бухгалтерiя, в якiй здiйснено чiткий розподiл функцiй мiж працiвниками
4 Об'єкт облiку
Малi та середнi за розмiрами пiдприємства рiзних галузей дiяльностi
5 Спосiб реалiзацiї об.'iiкових функцiй
Псревага надається введенню операцiй за шаблонами
6 Комплекснiсть
шiкоиання функцiй
Комплекс пов'язаних АРМ
Програма "Галактика" є багатокористувацькою комплексною системою автоматизацiї управлiння пiдприємством, яка охоплює всi аспекти його внутрiшньої i зовнiшньої господарської дiяльностi.
Значною вiдмiннiстю програми "Галактика" вiд iнших програм є комплексний пiдхiд до проблеми автоматизацiї пiдприємства, що охоплює всi сфери управлiння сучасним пiдприємством, включаючи фiнансове i господарське планування, управлiння кадрами, бухгалтерський облiк, управлінський облік, оперативне управлiння. Вирiшення перерахованого комплексу задач забезпечується контурами. Контур - це сукупнiсть програмних модулiв дпя виконання однорiдних задач. В програмi "Галактика" їх є чотири:
- "Контур административного управления ";
- "Контур оперативного управления ";
- "Контур управления производством ";
- "Контур бухгалтерского учета ".
Модульний принцип побудови програми "Галактика" дозволяє залежно вiд виробничо-економiчної необхiдностi використовувати окремi програми i модулi або комбiнувати їх за умови встановлення всiх модулiв програми.
Пакет офісного програмного забезпечення є, поза сумнівом, головним «робочим інструментом» практично будь-якого корпоративного комп’ютера. «Найсвіжіші» версії офісного пакета Microsoft — Office 2000, Office XP і Office System 2003. Набір основних прикладних програм, які входять до пакета, залишається незмінним: це текстовий процесор MS Word, програма для роботи з електронними таблицями MS Excel, програма підготовки презентацій MS PowerPoint, СУБД (система управління базами даних) MS Access і програма для роботи з електронною поштою і контактами MS Outlook. Однак у кожній новій версії Office є значні зміни, пов’язані з поліпшенням функціональності стандартних прикладних програм та поповненням пакета новими програмами. Наприклад, в Office ХР додано підтримку мови XML, а в Office 2003 здійснено переклад на XML формату офісних документів. У ХР з’явилася можливість цифрового підпису документів, в Office 2003 цю функцію поліпшено. Крім того, до складу Office 2003 увійшло кілька нових програм: OneNote (ведення ділових записів і від руки, і з клавіатури), InfoPath (збирання й аналіз корпоративної інформації), SharePoint (представлення корпоративних даних у мережі (Intranet, VPN) тощо.

  1    2    3     4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама