Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2     3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

"1С: Бухгалтерия 7.7" - цс програма для ведения бухгалтерського облiку, що може застосовуватись на пiдприємствах рiзних форм власностi та видiв дiяльностi. Класифiкацiйнi ознаки, програми наведенi в табл. 1.1.
Таблица 1.1. Ознаки програми “1С: Бухгалтерия 7.7" та їх характеристика
№ з/п
Класифіка-ційна ознака
Характеристика ознак
1 Клас програми
Унiверсальна бухгалтерська програма (мiдi-бухгалтерiя)
2 Призпачення
Для ведения бухгалтерського облiку
3 Група споживачівспоживачiв
Невелика чисельнiеть персоналу бухгалтера
4 Об'єкт облiку
Малi та ссреднi за розмiром пiдприємства рiзних галузей дiяльностi
5 Спосiб реалiзацiї облiкових функцiй
Перевага надається введению операцiй за шаблонами та за доиомогою документiв
6 Комнлекснiсть виконання функцiй
Iнтегрована програма зведеного облiку
В програмi також реалiзованi можливостi ведення на одному робочому мiсцi бухгалтерського облiку декiлькох пiдприємств, ведення облiку паралельно в декiлькох робочих планах рахункiв, багатовимiрного та багаторiвневого аналiтичного облiку, кiлькiсного та валютного облiку.
Програма мае однокористувацьку i мережеву версiї. Для користувачiв програми є декiлька режимiв роботи, набiр яких рiзний залежно вiд версiї програми (рис. 1.1).
Рис.1.1Режими роботи в програмi "1С: Бухгалтерия 7.7"
Програма“Парус-Предприятие7.11” є комплекною програмою автоматизації обліку підприємств малого і середнього бізнесу.
Програма складається з функцiонально вiдокремлених модулiв: "Администратор", "Бухгалтерия", "Реализация и склад", кожей з яких мiстить один або декiлька додаткiв, тобто програм, що працюють в ОС МS Windows.
Модуль "Администратор" призначений для використання головним
бухгалтером або програмiстом. Дании модуль дозволяє виконувати ряд
наступних функцiй: управлiння базами даних (створення баз даних, їх оновлення та перетворення, створення резервних копiй, вiдновлення цiлiсностi, встановлення загальнопрограмних параметрiв тощо); контроль за дiями користувачiв (реєстрацiя користувачiв програми, розподiл прав доступу користувачiв до роздiлiв iнформацiї та функцiй програми); виходу з нештатних ситуацiй, пов'язаних як зi збоями в роботi обладнання, так i з помилками персоналу.
Модуль "Реализация и склад" є самостiйним програмним компонентом. Цей модуль може використовуватись i без програми бухгалтерського облiку, однак повною мiрою його переваги реалiзуються при роботi разом з бухгалтерським модулем на однiй базi даних. Саме в цьому випадку вся необхiдна iнформацiя з модуля "Реализация и склад" одразу надходить в бухгалтерський модуль, обробляється там i повертається у виглядi готових документiв. Характерна особливiсть модуля полягає у використаннi механiзму особових рахункiв контрагентiв, що передбачає вiдкриття для кожного контрагента (покупця, постачальника) особового рахунку (одного або декiлькох), на якому ведеться облiк фiнансових (вхiднi i вихiднi платiжнi доручення, касовi ордери) i товарних (вiдпуск, повернення, поставка товарiв та послуг) взаєморозрахункiв з контрагентами. Це дає можливiсть iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта, миттєвого отримання iнформацiї про взаєморозрахунки з ним, проведения взаємозалiкiв, зручної обробки оплати одним платiжним дорученням по декiлькох операцiях.

  1    2     3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама