Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13     14    15    16  

Аналіз беззбитковості.
Аналіз беззбитковості ґрунтується на врівноваженні доходу і сукупних витрат. Через наявність постійних витрат виробництво продукції до певного її обсягу (точки беззбитковості ) є збитковим , оскільки загальні витрати більші за виручку. Зі зростанням виробництва збитки зменшуються, і в точці беззбитковості дорівнюють нулю.
У точці беззбитковості виручка дорівнює сукупним витратам. На нашому підприємстві в даному цеху (столярний цех) виготовляється шість основних видів продукції, а саме дошку обрізну стругану(дос), дошку обрізну(до), брус(бр), щит, прожекторні вишки(пв), підкладки під кран(пк). Тому по кожному з них потрібно визначити рівень беззбитковості. Формула за якою визначають рівень беззбитковості:
Таблиця2.3.5.Фінансові результати в системі повного калькування(грн.)
Показник
Виріб
Разом
Щит
Вишка
Кількість реалізованої продукції од.
124,83
949,72
* Ціна за одиницю продукції
30
10
* Валовий дохід
3744,78
9497,22
13242,00
Разом собівартість
2618,70
6641,40
9260,10
Прибуток
1126,08
2855,82
3981,90
Таблица 2.3.7. Стандартнi звiти програми "1С: Бухгалтерия 7.7"
№ Звiт
Сутнiсть та призначення
1 2 3 1 "Обороню-
сальдовая недомоешь "
Мiстить для кожног рахунку iнформацiю про залишки на початок та кiнець перiоду, а також обороти по дебету та кредиту за встановлений перiод. Цей звiт в бухгалтерськiй практицi використовусться иайчастiше
2 "Щохматка"
Мiстить обороти мiж звiтами за деякий обраний перiод, часто використовусться бухгалтерами, оскiльки дас уявлення про рух коштiв та зобов'язань пiдприємства
3 Оборотно-са-льдовая ведо­мость по счету"
Використонусгься для рахункiв, по яких ведеться аналiтичний облiк, при цьому здiйенкiсться вiдокремлення залишкiв вiд оборотiв по конкретних об'сктах аналогичною облiку (субконто)
4 "Анализ счета"
Мiстить обороти рахунку з iншими рахунками за обраний перiод. а також сальдо на початок та кiнець перiоду
5 "Анализ счета по датам "
Дозволяе отримати обороти по рахунку на кожну дату певного перiоду. шо дас можливiсть •иналiзувати змiни у часi засобiв або зобов'язань пiдприємства, для перевiрки вiдповiдностi введених даних тим. шо вказанi в банкiвських виписках тощо
6 "Анализ счета по субконто "
Мiстить иiдсумковi суми кореспонденцiй даного рахунку з iншими рахунками за вказаний перiод, а також залишки но рахунку на початок та кiнець перiоду в розрiзi об'сктiв аналiтичного облiку. Цей звiт можна сформовувати тiльки для рахункiв. по яких ведеться аналiтичний облiк
7 "Главная книги "
Використовусться для виведення оборотiв та залишкiв рахунку за кожен мiсяць. при пiдбитгi пiдсумкiвтаскладаннi звiтносп
8 "Анаiиз субконто "
Для видiв субконто, пов'язаних з декiлькома сиiггетичиими рахунками, за допомогою оборотно-сальдової вiдомостi по будь-якому одному рахунку неможливо отримати повпу iнформацiю про обороти та иiдсумки по субконто. В ньому для кожного субконто (об'єкта аналiтичного облiку) обраного виду наводяться обороти по всiх рахунках. в яких використовусться це субконто, а також розгорпутс та згориутс сальдо

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13     14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама