Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по менеджменту (теории управления и организации)

Скачать реферат:

Название: Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11     12    13    14    15    16  

Витрати на сировину і матеріали перевіряють шляхом з’ясування правильності їх витрачання, технічного обслуговування норм їх витрачання і розрахунків транспортно – заготівельних витрат. Особливу увагу приділяють, виявленню резервів їх зменшення, а також використання у виробництві.
Не дивлячись на те, що у більшості виробниицтва відпуск матеріалів у виробництво здійснюється за лімітами, це ще не означає, що контроль за їх викори­станням забезпечено. При передачі матеріалів у вироб­ничий процес можна встановити, чи відповідають їх кількість та якість нормам (квот, кошторису тощо), але визначити, як використані матеріали у виробничому процесі, цього недостатньо. Тому слід встановити облік руху матеріалів, і перш за все основних, які утворюють основу (субстанцію) майбутнього продукту.
2.3.Організація та порядок ведення управлінського обліку на підприємстві
В рамках структури управління протікає управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені задачі і функції управління, а отже - права і відповідальність за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як форму розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, направлений на досягнення наміченої цілі менеджмента.
Формування структури управління потрібно зв'язувати з визначенням повноважень і відповідальності кожного робітника і органу управління, зі встановленням системи вертикальних і горизонтальних зв'язків між ними.
З цих позицій структура управління представляється в вигляді системи оптимального розподілу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії між її складовими органами ,що входять в управління і працюючими в них людьми.
Проведення управлінського аналізу розбивається на три основних етапи:
По-перше відбувається аналіз організаційної і виробничої структури підприємства і рентабельності діяльності
На другому етапі формуються центри відповідальності (центри прибутків).
По-третє в ході аналізу розраховуються основні показники діяльності центрів відповідальності: кінцевий прибуток, окупність інвестиційних проектів центра тощо. Загальну суму прибутку, заробленого підприємством, необхідно розподілити, по-перше, по виробничим підрозділам, по-друге, по функціональним підрозділам. Прибуток перерозподіляється після виплати податків, тобто, враховуються всі можливі доходи та витрати.
На підприємстві центрами прибутку є цехи, які формують умовний розрахунковий прибуток;бригади1,2,3,4; підрозділ збуту.
На підприємстві центрами витрат є заготівельні підрозділи;техніко-обслуговуючий підрозділ; тощо.
Відповідальність підрозділів центрів витрат і їх діяльність є більш жорстко регламентованими, ніж підрозділів центрів прибутку.
Таблиця.2.3.1.Баланас ЗАТ”Житомирпроспецбуд” на 31.03.06р. (тис.грн..)
Актив
Сума
Пасив
Сума
Основні засоби
4 465,5
Статутний капітал
6 464,8
Довгострокова дебіторська заборгованість
107,6
Короткострокові кредити банків
406,5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
2 624,9
Кредиторська заборгованість
913,8
Виробничі запаси
534,4
- - Готова продукція
9,1
- - Грошові кошти та їх еквіваленти
43,6
- - Разом
7785,1
Разом
7785,1
Розподіл загально виробничих витрат за собівартістю основної продукції.
Собівартість виготовлених щитіів опалубних = 3055,15грн. Собівартість виготовлених прожекторних вишок = 6641,4грн. Загальна собівартість = 9696,25грн. Загально виробничі витрати на електроенергію = 250грн. Тоді на 1грн. собівартості припадатиме 250/9 696,1 = 0,0258грн. загально виробничих витрат на електрроенергію.

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11     12    13    14    15    16  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама