Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по микроэкономике, экономике предприятий, предпринимательству

Скачать реферат:

Название: Приватизація: зміст, цілі, шляхи

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Курсова робота
по дисципліні:
«Політична економія»
на тему:
«Приватизація: зміст, цілі, шляхи»
Рецензент:
Конотоп Галина Іванівна
студента I курсу
обліково-фінансового факультету
спеціальність бухгалтерський облік і аудит
група 0106 Укр
Єфремова Святослава Олексійовича
Донецьк 2000
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Загальне поняття роздержавлення та приватизації 4
1.1. Зміст роздержавлення та приватизації 4
1.2. Цілі приватизації 6
1.3. Форми та методи приватизації у постсоціалістичних
країнах 7
Розділ 2. Аналіз досвіду роздержавлення та приватизації зарубіжних
країн 10
2.1. Роздержавлення та приватизація у розвинених країнах
Західної Європи 10
2.2. Роздержавлення та приватизація у країнах, що розвива-
ються 13
Розділ 3. Роздержавлення та приватизація на Україні 14
3.1. Причини та передумови приватизації на Україні 14
3.2. Особливості української приватизації 14
3.3. Законодавчі акти, що регулюють процеси приватизації в Україні 15
3.4. Державні органи управління, основні принципи, способи, суб’єкти й об’єкти приватизації на Україні 16
3.5. Аналіз приватизаційних процесів на Україні 19
3.6. Підсумки приватизації на Україні 22
Висновок 25
Список використаної літератури 27
ВСТУП
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності.
Проблема ця не нова і займає розуми людей уже не одне сторіччя. Перші згадки про власність, як одну з основних характеристик держави, з’явилися ще в глибокій давнині — у Вавилоні, Китаї й інших країнах.
Процес реформування відносин власності в Україні супроводжується здійсненням політики роздержавлення та приватизації, пов’язаної зі структурною перебудовою економіки, змінами у формах господарювання і, отже, перетвореннями в продуктивних силах та виробничих відносинах.
Коло питань, пов’язаних зі здійсненням процесу роздержавлення, торкається всіх сфер соціально-економічного життя. З’ясування їхньої сутності має кардинальне значення як при аналізі пережитого країною періоду, так і гаданих можливостей її майбутнього. Тому проблеми роздержавлення власності відносяться до числа найбільш актуальних проблем сучасного становища України, у них зосереджені найбільш складні в теоретичному відношенні і важкі для практичного вирішення питання розвитку країни.
В даний час на Заході починаються спроби математичного розрахунку оптимального сполучення двох форм власності, оптимальної структури, у котрій будь-які відхилення — відставання або забігання вперед — загрожують зниженням економічної ефективності. За даними Л.Л. Вегера, максимальна ефективність суспільного виробництва в європейських країнах може бути досягнута при питомій вазі держсектора у ВНП рівному 24,5%.
Розробці теоретичних, методичних і практичних питань реформування відносин власності присвячено роботи таких вітчизняних вчених як В. Бесєдіна, І. Бондар, Л. Верховодової, Л. Воротіної, В. Геєця, В. Голікова, М. Гольцберга, О. Кухленка, Ю. Єханурова, О. Ковальова, Н. Кузнецової, П. Кучерявенка, В. Ланового, І. Лазні, С. Мочерного, О. Пасхавера, О. Рудченка, А. Федоренка, Л. Хасан-Бек, М. Якубовського та інших. В російській та іноземній економічній літературі широко висвітлювалися ці проблеми в роботах Р. Брюса, Є. Гайдара, М. Дерябіної. Я. Корної, Н. Крилової, Д. Ліптона, А. Радипна, В. Рутгайзера, Дж. Сакса, Д. Спелбекера, В. Студенцова, Р. Фрідмана, А. Чубайса,

  1     2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  

Скачан: 3 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама