Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по экономической теорим, макроэкономике, политэкономии

Скачать реферат:

Название: Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

  1     2    3  

ВСТУП
Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілі-
зації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-
ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єд-
нань ,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково-дослідними інституціями . За такого великого розма-
їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , син-
тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій
економіки України .I
Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але не-
ухильного включення економіки України до системи міжна-
родного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних про-
цесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови ,
що складаються у світовій економічній системі.
по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій посилюєть-
ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення трансна
ціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя .
по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилу-
чення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва , а з
іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного світового
господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних
блоків та інтеграційних угрупувань .
по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропор-
ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок .
по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного економіч-
ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які отримують
могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції .
по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації . Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» .

ІІ
Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС .

  1     2    3  

Скачан: 0 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама